Download as PDF

US Flag

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) obchodní společnosti Virtual Human Technologies s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 039 01 408, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239006 („Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou („Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://publicspeaking.tech/shop („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“).

  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Aplikace od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Aplikací v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém či anglickém jazyce.

  5. Prodávající na svých webových stránkách nabízí výhradně digitální obsah. Konkrétně se jedná o aplikace pro zařízení virtuální reality („Aplikace“) včetně doplňků k těmto aplikacím („Doplňky“). Pokud tyto obchodní podmínky uvádějí výraz Aplikace, je tím myšlena samotná Aplikace včetně Doplňků. Prodávající v souladu s § 1811 odst. 2 písm. h) a i) prohlašuje, že dodávané Aplikace mohou být použity výhradně na následujících zařízeních: osobní počítač s operačním systémem Windows 7 nebo novějším ve spojení se zařízením pro virtuální realitu, tzv. Head-mounted display („HMD“). Osobní počítač musí splňovat minimální požadavky stanovené výrobcem HMD. Použitelnými zařízeními HMD jsou HTC Vive a Oculus Rift. Prodávající nenese odpovědnost za nefunkčnost Aplikace při použití na jiných zařízeních. Prodávající prohlašuje, že samostatně zakoupené Doplňky k Aplikaci jsou určeny výhradně k použití spolu s Aplikací a že tyto nebudou funkční, pokud Kupující není oprávněným držitelem licence k použití Aplikace. Prodávající nenese odpovědnost za nefunkčnost samostatně zakoupených Doplňků, pokud Kupující není oprávněným držitelem licence k použití Aplikace.

  6. Nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím je kromě těchto obchodních podmínek i Licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“).

  7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Registrace a užívání webových stránek Prodávajícího se řídí dokumentem Terms of Services dostupným zde.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace Aplikací umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto Aplikací. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Ceny Aplikací jsou na webových stránkách uvedeny vždy bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Daně z přidané hodnoty a další související poplatky budou připočteny ke kupní ceně během procesu objednávky podle závazných daňových předpisů. Jelikož jsou v počáteční fázi objednávky určovány pouze podle IP adresy Kupujícího, tak nejsou konečné a mohou být dodatečně změněny na základě dalších informací poskytnutých Kupujícím podle závazných daňových předpisů.

  3. Ceny Aplikací zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a mohou být kdykoliv změněny. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  4. Pro objednání Aplikací vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaných Aplikacích (objednávané Aplikace „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

   2. způsobu úhrady kupní ceny Aplikací a

   3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaných Aplikací (dále společně jako „Objednávka“).

  5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“ či „Submit“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce („elektronická adresa Kupujícího“).

  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Aplikací, výše kupní ceny, apod.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

  7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy a v souvislosti se stažením zakoupených aplikací z webových stránek (náklady na internetové připojení, apod.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 4. CENA APLIKACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu Aplikací a případné náklady spojené s dodáním Aplikací dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
   - bezhotovostně v eurech (EUR) převodem na účet Prodávajícího vedený u Komerční banky
   (BIC/SWIFT KOMBCZPPXXX) č. ú. 1079966960297/0100, IBAN: CZ3601000001079966960297;
   - bezhotovostně v amerických dolarech (USD) převodem na účet Prodávajícího vedený u Komerční banky (BIC/SWIFT KOMBCZPPXXX) č. ú. 1152215620257/0100, IBAN: CZ9001000001152215620257 (dále účty jen „účty Prodávajícího“);
   - bezhotovostně platební kartou.

  2. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Aplikací.

  3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Aplikací předem.

  4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

  5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu Aplikací společně s uvedením čísla Objednávky v poznámce k platbě. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

  6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním odkazu ke stažení Aplikací Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  7. Případné slevy z ceny Aplikací poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Pokud je sleva poskytnutá Prodávajícím podmíněna předložením dokladu o statusu Kupujícího (např. o dokladu o studiu, dokladu o tom, že Kupující je vzdělávací institucí apod.), bude tato sleva poskytnuta až po předložení takového dokladu a schválení poskytnutí slevy Prodávajícím.

  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty registrovaný pod číslem CZ03901408. Daňový doklad – fakturu bude vystavena ihned po dokončení Objednávky a bude dostupná z uživatelského účtu Kupujícího na adrese https://publicspeaking.tech/my-account.

  9. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující tímto podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku výslovně souhlasí, že Aplikace bude dodána před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení. Prodávající tímto Kupujícímu sděluje, že Kupující v případě dodání Aplikace před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení nemá podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku zákonný nárok na odstoupení od smlouvy.

  2. Prodávající navzdory odstavci 5.1. obchodních podmínek umožňuje Kupujícímu odstoupit od Kupní smlouvy během patnácti (15) dnů od okamžiku uzavření Kupní smlouvy zasláním žádosti na emailovou adresu refunds@publicspeaking.tech. Žádost musí obsahovat následující informace:
   - - číslo Objednávky;
   - jméno Kupujícího;
   - datum Objednávky;
   - krátké vysvětlení důvodů odstoupení.

  3. V případě odstoupení ze strany Kupujícího se Kupní smlouva od počátku ruší okamžikem schválení tohoto odstoupení Prodávajícím. Prodávající odstoupení vyřizuje obvykle do dvou (2) pracovních dní po obdržení. Neuvedení některé z požadovaných informací podle odstavce 5.2. může mít za následek zdržení procesu odstoupení.

  4. Kupující je povinen v prípade odstoupení odinstalovat a smazat veškeré dosud stažené Aplikace ze svého zarízení. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimecných prípadech neumožnit Kupujícímu od smlouvy odstoupit ani pri postupu v souladu s odstavcem 5.2.

  5. V prípade odstoupení od Kupní smlouvy dle odstavce 5.2 obchodních podmínek vrátí Prodávající penežní prostredky prijaté od Kupujícího do ctrnácti (14) dnu od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným zpusobem, jakým byla provedena platba Kupujícím, popr. jiným zpusobem, který si Kupující a Prodávající dohodnou. Vrácením se myslí okamžik, kdy Prodávající prikáže provedení platbu platební instituci. V prípade, že na strane Prodávajícího vzniknou dodatecné náklady spojené s metodou platby zvolenou Kupujícím, je Prodávající oprávnen náklady na vrácení kupní ceny bez predchozího souhlasu Kupujícího zapocíst na vrácenou kupní cenu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit prijaté penežní prostredky Kupujícímu dríve, než Kupující smaže veškeré stažené a dosud nenainstalované Aplikace ze svého zarízení a tuto skutecnost na žádost Prodávajícího prokáže.

  6. V prípadech, kdy má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávnen kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby stažení Aplikací Kupujícím. V takovém prípade vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bez zbytecného odkladu, a to bezhotovostne na úcet urcený Kupujícím, a to stejným zpusobem, jakým byla provedena platba Kupujícím, popr. jiným zpusobem, který si Kupující a Prodávající dohodnou.

 6. DODÁNÍ APLIKACE

  1. Objednané Aplikace budou dodávány Kupujícímu výhradně jako digitální obsah. Po zaplacení Kupní ceny bude na elektronickou adresu Kupujícího odeslána zpráva obsahující odkaz ke stažení objednané Aplikace.

  2. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Aplikace doručovat jiným způsobem, než způsobem podle odstavce 6.1. a pokud rozdílný způsob doručení Prodávající výslovně odsouhlasí, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto jiným způsobem doručení.

  3. Je-li uzavírána Kupní smlouva pouze na Doplňky k Aplikaci, které rozšiřují funkce Aplikace a nejsou dodávány společně s Aplikací, jsou tyto Doplňky objednávány přímo prostřednictvím Aplikace, Kupující si je může po zaplacení kupní ceny stáhnout přímo prostřednictvím Aplikace a nainstalovat do svého zařízení jako součást Aplikace.

  4. Další práva a povinnosti stran při dodání Aplikací mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

  2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Aplikace při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Aplikace převzal:

   1. má Aplikace vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Aplikací a na základě reklamy jimi prováděné;

   2. se Aplikace hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Aplikace tohoto druhu obvykle používá;

   3. Aplikace odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4. je Aplikace v odpovídajícím množství a

   5. Aplikace vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Prodávající upozorňuje, že jím prodávané Aplikace slouží k procvičení mluveného projevu na veřejnosti a mohou pomoci při zvládání strachu z veřejného vystupování, ale Prodávající nezaručuje, že Aplikace Kupujícího zcela zbaví strachu z veřejného v krátkém časovém horizontu. Aplikaci je třeba používat opakovaně a pravidelně, aby bylo dosaženo kýženého výsledku.

  4. Práva z vadného plnění může Kupující u Prodávajícího uplatnit zasláním zprávy na elektronickou adresu support@publicspeaking.tech.

 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující získává licenci k užití Aplikace zaplacením celé Kupní ceny za Aplikaci, souhlasem s těmito obchodními podmínkami a uzavřením EULA.

  2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy sales@publicspeaking.tech. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.

  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Údaje o Kupujícím nebudou bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (odst. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

   2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Aplikacemi, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 11. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.

 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí rovněž na Aplikace a Doplňky poskytované Prodávajícím zdarma.

  2. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  5. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Na Folimance 2155/5, 120 00 Praha 2, adresa elektronické pošty sales@publicspeaking.tech.


V Praze dne 28 Lednu 2017.